Хөдөлмөрийн харилцааны маргаан

2019-09-23

Хөдөлмөрийн харилцааны маргаан

Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд Монгол Улсын Иргэний хэргийн шүүх Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 7706 маргааныг шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс, хөдөлмөрийн маргааны дийлэнх хувийг "ажлаас үндэслэлгүй халсан", түүний дараагаар "цалин, хөлс"-тэй холбоотой маргаан эзэлж байна.

Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсад ажилтан болон ажил олгогч нарын хооронд үндэслэлгүй ажлаас нь халсан, эсхүл цалин, хөлс олгоогүй, буруу олгосон асуудал их буйг доорх инфографикаас харж болно.

Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд Монгол Улсын Иргэний хэргийн шүүх Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 7706 маргааныг шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс, хөдөлмөрийн маргааны дийлэнх хувийг "ажлаас үндэслэлгүй халсан", түүний дараагаар "цалин, хөлс"-тэй холбоотой маргаан эзэлж байна.

Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсад ажилтан болон ажил олгогч нарын хооронд үндэслэлгүй ажлаас нь халсан, эсхүл цалин, хөлс олгоогүй, буруу олгосон асуудал их буйг доорх инфографикаас харж болно.

Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд Монгол Улсын Иргэний хэргийн шүүх Хөдөлмөрийн тухай хуулиар 7706 маргааныг шийдвэрлэсэн байна. Үүнээс, хөдөлмөрийн маргааны дийлэнх хувийг "ажлаас үндэслэлгүй халсан", түүний дараагаар "цалин, хөлс"-тэй холбоотой маргаан эзэлж байна.

Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсад ажилтан болон ажил олгогч нарын хооронд үндэслэлгүй ажлаас нь халсан, эсхүл цалин, хөлс олгоогүй, буруу олгосон асуудал их буйг доорх инфографикаас харж болно.

Эх сурвалж: http://www.judinstitute.mn/